ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว 41 ศาลลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
รูปผู้บริหารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ประจำปี 2560
สาร อธิบดี
แบบแยกฉบับ
 1. "สาร" อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 1
 2. "สาร" อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 2
 3. "สาร" อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 3
 4. "สาร" อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 4
 5. "สาร" อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 5
 6. "สาร" อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 6
 7. "สาร" อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 7
 8. "สาร" อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 8
 9. "สาร" อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 9
 10. "สาร" อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 10
 11. "สาร" อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 11
 12. "สาร" อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 12
 13. "สาร" อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 13
 14. "สาร" อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 14
 15. "สาร" อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 15
 16. "สาร" อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 16
 17. "สาร" อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 17
 18. "สาร" อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 18
 19. "สาร" อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 19
 20. "สาร" อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 20
 21. "สาร" อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 21
 22. "สาร" อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 22
 23. "สาร" อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 23
 24. "สาร" อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 24
 25. "สาร" อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 25
 26. "สาร" อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 26
 27. "สาร" อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 27
 28. "สาร" อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 28
 29. "สาร" อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 29
 30. "สาร" อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 30
 31. "สาร" อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 31
 32. "สาร" อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 32
 33. "สาร" อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 33
 34. "สาร" อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 34
 35. "สาร" อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 35
 36. "สาร" อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 36
 37. "สาร" อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 37
 38. "สาร" อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 38
 39. "สาร" อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 39
 40. "สาร" อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 40
 41. "สาร" อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 41
 42. "สาร" อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 42
 43. "สาร" อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 43
 44. "สาร" อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 44
 45. "สาร" อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 45
 46. "สาร" อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 46
 47. "สาร" อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 47
 48. "สาร" อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 48
 49. "สาร" อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 49
 50. "สาร" อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 50
 51. "สาร" อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 51
 52. "สาร" อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 52
 53. "สาร" อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 53
 54. "สาร" อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 54
 55. "สาร" อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 55
 56. "สาร" อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 56
 57. "สาร" อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 57
 58. "สาร" อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 58
 59. "สาร" อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 59
 60. "สาร" อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 60
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
 1. รวมระเบียบ ข้อกำหนด ข้อบังคับ ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
 2. ข้อสังเกตของศาลสูงในคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลชั้นต้น
 3. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
 4. ปัญหาข้อขัดข้อง ท่านปารณี มงคลศิริภัทรา
 5. ปัญหาข้อขัดข้อง ท่านกฤษณา รัตนาสิน
 6. ปัญหาข้อขัดข้อง ท่านนริสรา ศรีภิรมย์ รางแดง
 7. ประสบการณ์ คำแนะนำ ในการปฏิบัติงานในศาลเยาวชนและครอบครัว
 8. ผลกระทบและมาตรการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทางเพศ ต่อเด็กและเยาวชน โดยสื่อลามก
 9. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพ.ศ.2553
ที่ปรึกษากฎหมาย ตารางเวร การจดแจ้ง
โครงการครอบครัวอุ่นใจ & โครงการครอบครัวสัมพันธ์
เอกสารประกอบการอบรมภาควิชาการ หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ (ผู้พิพากษาสมทบ)
พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติ
 1. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553
 2. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
 3. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
 4. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559
 5. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบบับที่ 5) พ.ศ.2559
 6. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
 7. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558
 8. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550
 9. พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ.2555
ระเบียบ
ข้อบังคับและอื่นๆ
 1. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ พ.ศ.2554
 2. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และการรายงานผลการไกล่เกลี่ยในคดีครอบครัว พ.ศ.2554
 3. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการอบรม ระเบียบปฏิบัติของที่ปรึกษากฎหมาย การจดแจ้งและลบชื่อออกจากบัญชี พ.ศ.2556
 4. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูหลังฟ้องคดี พ.ศ.2556
 5. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำหนดมาตรการแทนการพิพากษาคดี พ.ศ.2556
 6. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสอดส่องความประพฤติของเด็กหรือยาวชนและจัดทำรายงานเสนอต่อศาล พ.ศ.2556
 7. ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยแนวทางการพิจารณากระบวนการจัดทำแผนแก้ไข บำบัดฟื้นฟูชั้นก่อนฟ้องคดี พ.ศ (1)
 8. คำแนะนำของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว พ.ศ.2555
 9. ข้อบังคับประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข เกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2548
ระเบียบ
 1. ระเบียบอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการฝึกอบรมของเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของสถานศึกษา สถานฝึกอบรม หรือสถานแนะนำทางจิตอื่น พ.ศ.2555
 2. ระเบียบอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลาการดำเนินการแก่ผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัวแทนการลงโทษและเงื่อนไขการยอมความ การถอนคำร้องทุกข์ หรือการถอนฟ้อง พ.ศ.2
 3. ระเบียบคณะกรรมการตุลาการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2554
 4. ระเบียบประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการอบรม และทดสอบความรู้ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2554

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 29
กค98/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
พ1197/2560
สืบพยานโจทก์และจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 28 เวลา 09.00-16.30
พ1795/2559
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
พ1981/2559
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 09.00-16.30
พ201/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
พ227/2561
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
พ686/2560
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09.00-16.30
พ796/2561
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
พ810/2561
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ852/2561
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
พ918/2561
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 26 เวลา 13.30 น.
มพ100/2561
นัดประชุมกลุ่ม
เวลา 9.00 น.
มพ155/2560
ติดตามผล/รับคำปรึกษา
เวลา 09.00-12.00
มพ178/2560
ติดตามผล/รับคำปรึกษา
เวลา 09.00-12.00
มพ50/2561
ติดตามผล/รับคำปรึกษา
เวลา 09.00-12.00
มพ80/2559
ติดตามผล/รับคำปรึกษา
เวลา 09.00-12.00
มอ31/2560
ติดตามผล/รับคำปรึกษา
เวลา 9.00 น.
มอ39/2560
ติดตามผล/รับคำปรึกษา
เวลา 09.00-12.00
ศป169/2561
ติดตามผล/รับคำปรึกษา
เวลา 09.00-12.00
ศป323/2561
ติดตามผล/รับคำปรึกษา
เวลา 9.00 น.
ศป363/2561
ติดตามผล/รับคำปรึกษา
เวลา 09.00-12.00
ศป385/2561
ติดตามผล/รับคำปรึกษา
เวลา 09.00-12.00
ศป390/2561
ติดตามผล/รับคำปรึกษา
เวลา 09.00-12.00
ศป393/2561
ติดตามผล/รับคำปรึกษา
เวลา 09.00-12.00
อ114/2561
สืบพยานจำเลย (ยกเลิกนัด)
ห้องพิจารณาที่ 25 เวลา 09.00-16.30
อ203/2561
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ573/2558
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ577/2560
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ970/2560
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 27 เวลา 09.00-16.30