ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ***

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม และเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม และกำหนดวันเวลาและสถานที่สอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม และเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม และกำหนดวันเวลาและสถานที่สอบ


เอกสารแนบ