ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ***

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จัดโครงการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกันของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ – ๒ ณ ห้องกิจกรรม ชั้น ๑ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จัดโครงการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกันของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ – ๒  ณ ห้องกิจกรรม ชั้น ๑ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง


เอกสารแนบ