ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ***

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิด ค่ายคุณธรรมสาหรับเยาวชนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิด ค่ายที่ ๕ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ศูนย์กลางปฏิบัติธรรมพุทธสถานตุลาการ เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ สานักงานศาลยุติธรรม

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิด ค่ายคุณธรรมสาหรับเยาวชนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิด ค่ายที่ ๕ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ศูนย์กลางปฏิบัติธรรมพุทธสถานตุลาการ เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ สานักงานศาลยุติธรรม


เอกสารแนบ