ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ***

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางโดยความร่วมมือของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการอบรมและทดสอบความรู้ผู้ประสงค์จดแจ้งเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางโดยความร่วมมือของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการอบรมและทดสอบความรู้ผู้ประสงค์จดแจ้งเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร


เอกสารแนบ