ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ***

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในโครงการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานงานให้การปรึกษา เพื่อแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็กเยาวชนและครอบครัว” ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๕ ศาลเยาวชนและครอบครัวกล

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  เป็นประธานในโครงการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานงานให้การปรึกษา เพื่อแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็กเยาวชนและครอบครัว” ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๕ ศาลเยาวชนและครอบครัวกล


เอกสารแนบ