ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ***

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในการประชุมปรึกษาข้อราชการ และรับทราบนโยบายการปฏิบัติงาน ร่วมกับคณะผู้บริหารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผู้พิพากษาศาลเยาวชน และครอบครัวกลาง ประธานผู้พิพากษาสมทบทั่วประเทศ และผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ณ ห้องประชุมใหญ ่ชั้น ๕ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในการประชุมปรึกษาข้อราชการ และรับทราบนโยบายการปฏิบัติงาน ร่วมกับคณะผู้บริหารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผู้พิพากษาศาลเยาวชน          และครอบครัวกลาง ประธานผู้พิพากษาสมทบทั่วประเทศ และผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ณ ห้องประชุมใหญ ่ชั้น ๕ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง


เอกสารแนบ