ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ***

รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ อบรมเพิ่มทักษะการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีครอบครัว โดยผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ครั้งที่ ๓ ศาลเยาวชนและครอบครัวในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค ๗ ๘ และ ๙ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๕ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ อบรมเพิ่มทักษะการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีครอบครัว โดยผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ครั้งที่ ๓ ศาลเยาวชนและครอบครัวในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค ๗ ๘ และ ๙ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๕ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง


เอกสารแนบ